Các khoản phụ huynh phải đóng cho nhà trường (tiểu học Hòa Hiệp):


Học phí *) 540.000 VND 20,76 €
Bảo hiểm y tế *) 492.400 VND 18,93 €
Sách vở 400.000 VND 15,38 €
Tin học 270.000 VND 10,38 €
Đồng phục 200.000 VND 7,69 €
Quần áo thể dục 160.000 VND 6,15 €
Nước uống 45.000 VND 1,73 €
Bảo hiểm tai nạn 30.000 VND 1,15 €
Ghế ngồi, phiếu liên lạc, 27.000 VND 1,04 €
Giấy thi 20.000 VND 0,77 €
Tổng cộng 2.184.400 VND 83,99 €

*) Gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo được miễn học phí và tiền bảo hiểm nên chỉ phải đóng 1.152.000 VND (44,29 €) .