Con đường học vấn từ lớp một đến đại học là một chặng đường dài cần được vun xén để hạt mầm có thể vươn theo nắng kết thành hoa hướng dương.

GiKaD bắt đầu vào năm 2017 với hi vọng sẽ có những bông hoa tươi đẹp trong thập kỷ tới.

Năm học


  2024 (80) 0 8 39 24
9 (1 graduated)
 2023 (89) 0 12 49 25
3 (1 graduated)
 2022 (97) 0 28 47 20 2
 2021 (106) 0 39 51 15 1
 2020 (73) 0 33 33 6 1
 2019 (69) 0 43 25 1 0
 2018 (50) 1 35 14 0 0
 2017 (47) 9 29 9 0 0
 

Chưa có

ân nhân bảo trợ

 

 

 

 

 

Mầm non

(Lớp 1-5)  

Được ân nhân

bảo trợ

 

 

 

 

Chồi non

(Lớp 6-9)

 

 

 

 

 

 

Lá non

(Lớp 10-12)

 

 

 

 

 

 

Hoa

hướng dương

(Đại học)