GiKaD tham gia chương trình "Thu hồi điện thoại di động cũ" của hội từ thiện missio .

Mobil-Box tái chế các nguyên liệu có giá trị trong điện thoại di động cũ. Từ khoản thu nhập này missio nhận 1 Euro cho mỗi điện thoại để giúp chương trình Hilfsprojekte der „Aktion Schutzengel. Für Familien in Not. Weltweit (Thiên thần cứu những gia đình khốn khó trên toàn thế giới).
Cho đến nay GiKaD đã thu hồi được 45 điện thoại di động cũ.

Hãy cùng giúp sức với GiKaD!

Together we can make the world a better place!