Do gia đình các em thuộc diện xóa đói giảm nghèo nên các em được miễn đóng học phí. Tuy nhiên, các em vẫn phải đóng các khoản phí sau:


Sách vở 500.000 VND 19,22 €
Đồng phục 170.000 VND 6,54 €
Tin học 135.000 VND 5,19 €
Quần áo thể dục 77.000 VND 2,96 €
Nước uống 40.000 VND 1,54 €
Khám răng tại trường 30.000 VND 1,15 €
Bảo hiểm tai nạn 30.000 VND 1,15 €
Giấy thi 20.000 VND 0,77 €
Tổng cộng 1.002.000 VND 38,53 €

Trong chương trình chính khóa đã được học Anh văn nhưng muốn học chương trình có nhiều giờ Anh văn hơn và/hoặc học với thầy nước ngoài thì phải đóng phụ phí 850.000 VND (32,69 Euro) -  mức đóng cho học kỳ II niên học 2017 - 2018. Tuy nhiên chỉ em nào đã theo chương trình học Anh văn này từ lớp 1 mới được học tiếp ở các cấp lớp lớn hơn.