Thư cám ơn của Ngọc Trâm

Hiện nay GiKaD đang nhận thêm đơn xin học bổng Lá non, người xin cần phải

1- Điền đơn

2- Điền sơ yếu lý lịch
3- Nộp một lá thư giới thiệu do người đã tin tưởng GiKaD viết, nội dung cho biết sự cần thiết được hỗ trợ của người nộp đơn.
Ngoài ra, GiKaD cũng đang tái xét hồ sơ xin học bổng Lá non của học sinh cũ. Các em cũng phải:
1- Điền đơn
2- Điền sơ yếu lý lịch
3- Nộp một lá thư cảm ơn và thăm hỏi ân nhân tặng học bổng, cho biết học bổng đã mang lại những lợi ích gì đến cho các em cũng như chia sẻ với ân nhân về việc học, sinh hoạt hàng ngày, về địa phương nơi mình sinh sống, về quê hương Việt Nam.
Phần lớn các ân nhân rất quan tâm đến sinh hoạt của gia đình học sinh, phong tục, tập quán và đặc điểm của từng miền. Nhất là những thông tin đến từ các em học sinh mà họ tài trợ.

 

GikaD sẽ chuyển những hồ sơ mới được chấp thuận đến các nhà bảo trợ .


Thư cám ơn của Ngọc Trâm và thư giới thiệu đã được dịch và gửi đến người Đức bảo trợ em.

Thư cám ơn


Thư giới thiệu


Giấy cấp học bổng