Các khoản phụ huynh phải đóng cho nhà trường (trung học Nguyễn Văn Nghi):


Bảo hiểm y tế 492.000 VND 18,92 €
Bảo hiểm tai nạn và sách vở 637.000 VND 24,49 €
Học phí 390.000 VND 15,00 €
Tổng cộng 1.519.000 VND 58,40 €