Theo phương châm

Let's make the world a better place together!

GiKaD hợp tác với các hội đoàn khác trong những chương trình công ích xã hội, từ thiện, phù hợp với mục tiêu của hội.