Từ tháng 12 năm 2018, GiKaD là thành viên của hội "Netzkraftbewegung", một mạng lưới gồm hơn 3.200 tổ chức, hội đoàn trên toàn thế giới để hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động xã hội.


Von Netzkraftbewegung - http://www.netzkraft.net
Von Netzkraftbewegung - http://www.netzkraft.net